I’m back losers

I would just like to start this post out by saying that I would love to cook my din din right now but my housemate is in the kitchen so I can’t. I don’t know who it is but ever since I decided that they must be stealing my socks I refuse to talk to any of them. Why would they steal my socks? People are so mean to me.

I haven’t been up to much since my last post, other than behaving terribly and spending lots of money. So yes I am still completely crazy and my grip on reality is becoming ever looser! I will never change!

Of course NSB has continued to commit horrible offenses against me. I had to sit on the ground on the way back from Drammen because the trains were “full” and the cafe is only for “paying customers.” Also they wouldn’t let me steal coffee. RUDE. Worst of all, I was told that vomiting is not allowed in the cafe! I had to go all the way to the bathroom!

Jeg begynner posten med bare å si at jeg ville elske å lage middagen min akkurat nå men huskameraten min er på kjøkkenet så derfor kan jeg ikke. Jeg vet ikke hvem er på kjøkkenet men siden bestemte jeg at huskameratene stjeler sokkene mine, nekte jeg å snakke med dem. Hvorfor stjeler de sokkene mine? Mennesker er så grusom mot meg.

Jeg har ikke hatt det travelt i det siste men jeg har oppførte meg forferdelig ut og brukt mye penger. Jo, jeg fortsetter å være helt gal og kan ikke få tak i virkelighet! Jeg kommer til å andre meg aldri!

Selvfølgelig har NSB fortsatt å gjøre meg dårlig. Jeg ble tvunget å sitte på gulvet av toget tilbake fra Drammen fordi toget var “fylt” og kafeen brukes kun som “kunder.” Jeg var også ikke tillatt å stjele kaffe. UHØFLIG. Det verste var at de fortalte jeg at jeg kunne ikke spy i kafeen! Jeg måtte gå til do!

fullsizeoutput_2556

Here’s a pic of me posing strangely yet seductively in Tønsberg. That wall is medieval. I took a trip there a week ago with Jackson and Elise. We scammed the Airbnb guy by telling him that only 2 people were coming, but really there was 3 of us! We all had to sleep in the same bed, so it was like winning times 2. Tønsberg is the oldest town in Norway so obviously I peeped some ancient monuments [eye emoji]. Jackson was very excited over the whale skeletons and preserved fetuses we saw. He’s a real sicko.

Her stiller jeg i en rar og forførende måte i Tønsberg. Veggen er fra middelalderen. Jeg reiste der for ei uke siden med Jackson og Elise. Vi lurte den Airbnb fyren og fortalte ham at bare 2 mennesker skulle komme, men egentlig var det 3 mennesker! Vi måtte sove i bare ei senge, derfor var det som vi vant dobbel! Tønsberg er den eldste byen i Norge så selvfølgelig kikket jeg på noen gamle monumenter [øye emoji]. Jackson ble veldig glade over hval skjeletter og bevarte fostre som vi så på. Han er egentlig skummel.

fullsizeoutput_2557fullsizeoutput_258b

Yet another pic of me looking INCREDIBLE. This is at the Thanksgiving dinner hosted for international students, so of course I had to look unbearably sexy. 4 children also attended the gathering, which is 4 children too many to be like anywhere. I saw how much joy they brought to others and I hated it. I should be the center of attention at all times. If I was president I would pass a law requiring everyone to mail me a compliment every day. I didn’t bring a dish or money so was harassed by a jack-booted thug who happened to be 6 years old.

Afterwards we went to Quiz Night at Kroa (Norwegians love quizzes). My team didn’t win but I totally deserved an award for knowing the anser to every question about the USSR. Soviet facts are implanted into my brain every night as I listen to the vocal stylings of the Red Army choir.

Horribly, tragically, devastatingly, I was only to see about 30 minutes of the Nation Dog Show on Thanksgiving. We started watching at the wrong time and the internet connection was trash, but at least we saw who got Best in Show. It was the greyhound, even though the cavalier ALWAYS deserves to win. I wanted to spend the rest of the night forcing everyone to watch videos of homeless dogs getting life saving surgery, but SOME PEOPLE wanted to watch football, a sport for boob heads. So I went home and cried. JK, I talked to Lilz on the phone.

Enda et annet bilde av meg hvor jeg ser FANTASTISK ut. Det er på høstfesten for utenlandske studenter, så selvfølgelig måtte jeg se utrolig sexy ut. 4 barn var også der, som er 4 barn for mange å være på et sted. De ga så mye glede til de andre og jeg hatet det. Jeg vil være i sentrum av oppmerksomhet i alle ganger. Hvis jeg blir president, skal jeg skape en lov at alle må sende meg et kompliment hverdag. Jeg brakt ikke en rett eller penger så jeg ble trakasserte som en thug som var også 6 år gammel.

Etterpå gikk vi til Quiz Natt på Kroa (nordmenn elsker quizzer). Laget mitt vant ikke men jeg fortjente en premie fordi jeg vet svaret til hver spørsmål om USSR. Sovjetiske fakta blir implantert i hjernen min hver natt mens jeg hører på russisk musikk av Det Røde Hæren Koret.

Dessverre så jeg på bare 30 minutter av Den Nasjonale Hund Visningen på høstfesten. Vo begynte å se på det på feil tidspunkt og internet-tilkobling var søppel men i det minste kunne vi finne ut hvilken hund ble vinneren. Det var greyhounden men cavalieren fortjener å vinne ALLTID. Jeg ville tilbringe resten av kvelden å tvinge de andre å se på hjemløse hunder som får deres liv reddet av kirurgi, men NOEN ville se på fotball som er en idrett til puppehoder. Så jeg gikk hjem og gråt. Bare tuller, snakket jeg med Lilz på telefonen.

Last Friday the whole Outdoor Perspectives (or whatever it’s called) class went on a field trip like we’re 8 years old to Oslo. These pictures are from the tippity top of the Holmenkollen ski jump. The museum there was really boring but I knew these iconic views would get lots of likes on instagram. I don’t like anything remotely related to mechanics or  tools or fun. I mean I like skiing but I don’t care who invented the self-cleaning ski boot or whatever. I bought a really expensive sweater there, so it was worth it I suppose.

Next we went to the Kon Tiki museum, which was cool because they had a really big model of a whale shark and a video of fish. I can’t believe Thor Heyerdahl just set off into the ocean without so much as a washcloth. I’m irritatingly high maintenance (like Monica) so I can’t fathom people who are ok with life without moisturizer and Crest white strips. I haven’t gotten my brows done for 5 months and life is really starting to look like it’s not worth living.

The last museum we went to was the Fram museum, which is built around the polar ship Fram and is all about Norway’s arctic explorations. Norway was the first country to reach the North Pole, which was a pointless exercise in human vanity. Do you know how many dogs they killed on those expeditions? God will surely smite humanity for our arrogance, we have already been judged and sentenced. I hope the frostbite was worth it.

Some may take issue with my opinion but to them I will say just this: I’ve never learned anything in my life and I pull all my opinions straight out of my colon. You’re wasting your time with me.

Siste fredag dro den hele friluftsliv klassen til Oslo som vi er barn. Bildene ble tatt på toppen av den Holmenkollen hoppbakken. Museet der er veldig kjedelig men jeg vet at de ikoniske utsiktene kommer til å få mange poenger på instagram. Jeg liker ikke noe som er mekanisk eller blir relatert til utstyre og morsomhet. Jeg liker å ski men jeg bryr meg ikke om hvem oppfunnet skistøvler eller hva. Jeg kjøpte en veldig dyr genser på stedet så turen ble verdt det, synes jeg.

Etter det reiste vi til Kon Tiki museet som var kult fordi det hadde en enorm modell av en hval og en video av noen fisk. Jeg kan ikke tro at Thor Heyerdahl seilte ut på havet uten bare et håndkle. Jeg er et menneske som har veldig høy vedlikehold (akkurat som Monica) så jeg kan ikke skjønne folk som klarer seg uten fuktighetskrem eller Crest hvite striper. Livet ser mørkt ut fordi jeg har ikke tatt vare på øyenbrynene min for 5 måneder nå.

Endelig dro vi til Fram Museet som ble bygget rundt skipet Fram og er opptatt med Norges arktiske undersøkelser. Norway nådde Nordpolen første som var en målløs øvelse i menneskelig forfengelighet. Vet dere hvor mange hunder ble drept på undersøkelsene? Gud skal sikkert ødelegge mennesker for hovmodet vårt, blir vi dømt allerede. Jeg håper at frostskader var verdt det.

Noen kommer til å bli sint fordi av meningene mine men jeg sier til dem bare det: Jeg har aldri lært noe i livet mitt og jeg trekker meningene mine ut fra min kolon. Dere kaster bort deres tid med meg.

Everyone else left Friday night except for me and Karin’s cool cousin Hannah. We kept running into everyone else on the way back downtown and had to say goodbye like 3 times. Some maestro was practicing Christmas songs on the trumpet in the building where I was staying so that was lit. On Saturday I went to the Viking Ship Museum and the Cultural Museum. In the viking museum some kid was like, “Why don’t they have any goooold?” Well if you’d read the signs you’d know that the gold was all plundered by grave robbers, you little turd. Anywaysies, the artifacts were amazing, like you’ve never seen such intricate carving. The Oseberg ship was the most impressive and was the final resting place of a powerful woman. One day I too hope to rise to power and dominate others by stepping on the heads of my friends and relatives.

Alle andre dro tilbake på fredagskveld bortsett fra jeg og Karins kul kusine som heter Hannah. Vi møtet alle andre på veien tilbake til sentrum og måtte si ha det tre ganger. Noen øvde julesanger på trompet i bygningen som jeg bodde på så det var kult. På lørdag dro jeg til Vikingskiphuset og Folkemuseet. I Vikingskiphuset sa et barn, “Hvorfor har viking gravhaugene ingen gull?” Hvis du hadde lest tegn skulle du lære at gullet ble plyndret av tyver, du lille bæsj. Likevel var gjenstandene utrolig gode. Dere har aldri sett på slik vakker utskjæring. Oseberg skipet var mest imponerende og var gravhaugen til ei kraftig kvinne. I framtiden håper jeg også å bli kraftig og dominere over andre fordi jeg knuste min venner og slektninger. 

These are buildings from the Cultural Museum. They’re all originals that were transported to Oslo and reassembled. Norwegians love to put grass on their rooftops. All of their architecture is irresistibly cute, which is how they trick us into forgetting that they’re oil tycoons who run the world.

Most of these buildings are really old, and were used up until the late 1800s and early 1900s. Lots of Norwegians still used open hearths in the middle of the room until relatively recently as well.

Disse er bygninger fra Folkemuseet. De er opprinnelige laget på andre sted i Norge og ble tatt til Oslo og ombygd. Nordmenn elsker å sette gress på takene sine. Norsk arkitektur er veldig søt som er hvordan nordmenn lurer oss til å glemme at de er olje konger og driver hele jorden. 

Det meste av bygningene er veldig gamle og ble brukt før det tidlige 1900-tallet. Mange nordmenn fortsatt å bruke ekte åpne peiser i senteren av et rom før det siste også.

This is the oldest wooden building in the world, built in the late 1200s. It’s a typical medieval farmhouse, with no windows and a fire pit in the center of the main room. I know that you philistines know nothing of medieval construction but this is the goods right here. The Big Log. In those days people didn’t really have separate rooms of any sort, and often animals lived in the same building. So you got to live with all your barnyard animal friends, which is amazing, but you had to look at the ugly mugs of your family 24/7, which is torture. Probably couldn’t even close your eyes to get away.

Det er det eldste trehuset i verden som ble bygget opp i det sene 1200-tallet. Det er ei typisk stue fra middelalderen med ingen vindu og en peise i senteren av det store rommet. Jeg vet at dere tosker har ingen kunnskap om husbygning fra middelalderen men det er de gode tingene akkurat der. Den Store Loggen. I gammeldags hadde folk ikke sitt eget rom og dyr bodde ofte i den sammen bygningen. Så du bodde med dyrevennene dine men du måtte se på de stygge ansiktene av familien din hele døgnet som er tortur. Trolig kunne du ikke stenge øyene dine.

fullsizeoutput_2599

Also I found out how I’ll die. This is entirely accurate, as most of what has happened to me in my life has been because I didn’t want to make waves. Just name a more iconic duo than my crippling lack of self-esteem and my insatiable need to be liked by everyone! It’s actually quite amazing that I haven’t been sex murdered yet.

Dessuten fant jeg ut hvordan jeg kommer til å dø. Det er helt riktig og det meste som har skjedd til jeg i mitt liv skjedde fordi jeg ville ikke plage andre. Bare si en mer ikonisk duo enn min ødeleggende mangel på selvfølelse og mitt umettelig behov å være likte av alle! Der er egentlig sjokkerende at jeg har ikke blitt sex drept ennå.

Advertisements

One thought on “I’m back losers

  1. I didn’t expect so much wit and humor from this lol. Very interesting. I wonder how well it translates to Norwegian as I’m trying to pick a Germanian language up… Like “24/7,” how did you manage to rephrase that? Glad to see some words like søt translate well, however.

    Having both in one screen does wonders. Thanks for that.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s