They spelled my name wrong

IMG_1052.JPG

 

Advertisements

Halloweenie

I will never stop calling it Halloweenie.

Jeg skal slutte å si Halloweenie.

tumblr_njum56Lq1a1qc0cxpo1_500.jpg

I decided to start this post out with a nice juicy cursed image. The Rat is a lie. Only death is real.

Jeg bestemte å begynne denne posten med et fint forbannet bilde. Rotta er en løgn. Bare død er ekte. 

fullsizeoutput_2512

Girl gang was on point this year. There was a Halloween rave (or whatever idk what you would call it) at Kroa and we danced until we couldn’t walk and wreaked hella havoc. Sorry to the guy I shoved off a table. I kicked too much but anyone who has ever faced a raccoon knows that I was just getting into character. I left my leather jacket there too. I stole it from some girl at a country bar in Tacoma but it’s really nice and exactly my size so I’d like it back please.

Jentegjeng var måler dette året. Det var en Halloween rave (eller hva, jeg vet ikke hva det skal hete) på Kroa og vi danset så vi kunne ikke gå og skapet masse kaos. Beklager til gutten som jeg dyttet av et bord. Jeg sparket for mye men noe som har møtet en vaskebjørn kjenner at jeg kommer bare inn tegn. Jeg forlot skinnjakken min der også. Jeg stjal det fra noen jente på ei kro i Tacoma men det er veldig fint og akkurat størrelsen min så jeg vil ha det tilbake, vær så snill. 

fullsizeoutput_250b

I was a bog witch on the party on Friday. Contrary to popular opinion, bog witches, swamp hags, forest harpies and all other damp sorceresses are actually very sexy. That’s why I looked so good.

I was groped at this party multiple times, but as I am female and in public I have no right to my own body so what can ya do? I really can’t think of anything more mundane than someone violating my bodily autonomy. #REALGIRLHOURS

Jeg var ei heks for festen på fredag. I motsetning til folkemeningen, myr hekser, sump hurper, skog harpier og alle andre fuktige trollmenn er egentlig veldig pene. Det er hvorfor så jeg svært bra ut.

Jeg var famlet på festen flere ganger men fordi jeg er kvinnelig og offentlig har jeg ingen rett til min egen kropp, så hva kan man gjøre? Jeg kan ikke tenke om noe mer vanlig enn å ha noen krenker kroppslige autonomien min. #EKTEJENTETIMER

fullsizeoutput_24db

Here we see 8 damned souls shrieking as they rush down into hell. As a child I was so terrified of ghosts and demons that I rarely slept. That’s why I’m so short.

Norwegians don’t really decorate for Halloween, so the only houses that had pumpkins were the ones with Americans. Here, kids trick or treat and adults go to Halloween parties. Norwegians really go all out with the face paint, it was actually quite a gory weekend. I didn’t know yellow contacts were so widely available here either.

My mom told me that my blog has been too dark and depressing recently so I’m turning over a new leaf. However no aspect of my personality is bright and cheerful so the new leaf is exactly the same as the old. No one has ever described me as having a “zest for life.” Whenever someone dislikes this about me, I do my best to infiltrate their social circle so that they always have to be around me and listen to my horrible jokes.

I’ll end this post with a secret: PLU reduced my scholarship even though my grades are fine and I’ve never gotten in trouble. I guess President Krise needed another gold-plated toilet seat. The “student-run” newspaper is merely a mouthpiece for the administration and the “cute princess Krise” narrative is an attempt to distract us from tuition hikes and useless renovations that don’t benefit students.

Her ser vi åtte forbannet sjeler skriker som de flykter nederst til helvete. Som et barn var jeg så redd for spøkelser og djevler at jeg sovte sjelden. Derfor er jeg så liten.

Nordmenn pynter ikke så mye til Halloween, derfor hadde kun husene med amerikanere gresskar. Her gjør barn knask eller knep og voksne går på Halloween fester. Nordmenn bruker mye ansikt-maling på seg, det var egentlig en blodig helge. Jeg vet ikke at gull linser var så allment tilgjengelig her også.

Mora mi fortalte meg at bloggen min er for mørk og deprimerende i det siste så jeg snur et nytt blad. Men ingen aspekt av personligheten min er lys eller glad så det nye bladet er akkurat det samme som det gamle. Ingen har beskrivet meg som man med en “glede til liv.” Når noen liker personligheten min ikke prøver jeg å infiltrere sosiale gruppen sin så de må bli med meg og hører på dårlige vitsene mine alltid.

Jeg slutter posten med en hemmelighet: PLU reduserte stipendet mitt selv om mine karakterene og oppførsel var gode. Jeg gjetter at President Krise trengte et annen gullforgylt toalett sete. Avisen som er “drev av studentene” er bare en stemme til administrasjonen og den “søt prinsesse Krise” fortellingen er et forsøk for å distrahere oss fra høyere skolepenger og unyttige renovasjoner som ikke hjelpe studentene. 

tumblr_inline_ofj0nxu4uc1qeqycx_540