The evil empire

1385471362523

I spent all of last week in the evil (former haha) empire, the UK. Obviously I’m queen of medieval history so I had to go and look at all the old things. Now I am no fool and wise to the devious ways of the English, so I kept my guard up the whole time. If one person tried to steal my culture or colonize me I would have castrated them!

I went with Elise, queen of pixie cuts and making good decisions, and the first place we went was the British Museum in London. It was amazing, looking at rare artifacts stolen from around the globe. We spent the whole day there and could have spent another there as well. Not enough bathrooms in my opinion though.

Jeg tilbrakte den siste uka i det onde verdensriket, Storbrittania. Selvsagt er jeg dronningen av middelalderen historie så jeg måtte dra og se på de gamle ting der. Nå jeg er ingen tosk og er klok på de underfundige måtene av de engelske, så jeg var på vakt hele tiden. Hvis bare et menneske prøvde å stjele kulturen min eller kolonisere meg, skulle jeg kastrere dem!

Jeg reiste med Elise, dronningen av kort hår og gode bestemmelser, og vi første gikk på det Britiske Museet i London. Det var fantastisk å se på sjeldne gjenstander som ble stjålet fra hele verden. Vi var på stedet hele dagen og kunne ha tilbringe en andre dag også. Men det var ikke nok toaletter, synes jeg.

fullsizeoutput_2490

Lamassu from the Assyrian empire. They’re protective spirits usually placed at entrances of any sort. These watched over the palace entrance of Ashurnasirpal II and are real gosh dang old (883-859 BC). If one of these babies stepped on your head it would be squashed flat as a pancake.

Lamassu fra det Assyriske verdensriket. De er beskyttende ånder som settes vanlig på innganger. Disse to voktet slottets inngang av Ashurnasirpal II og er jævla gamle (883-859 BC). Hvis en av dem trappet på ditt hode, det kommer til å bli flatt som pannekake.

fullsizeoutput_2495

This is from one of the Assyrian wall reliefs at Nineveh. It depicts a royal horse preparing for the king to hunt some lions.

Det er fra en av de Assyriske veggsutkjæringene i Nineveh. Det skildrer en kongelig hest som forberedes seg til kongens jakt etter noen løver. 

fullsizeoutput_2494

Here are royal dogs also preparing for the lion hunt.

Her forberedes kongelig hunder seg til jakten også.

fullsizeoutput_2493

Now the Assyrian king and his assistants kill lions from a chariot. The lions were captured and then released near the king to make it easier for people to watch the king show off like a jerk. The lions were prevented from escaping and were all massacred. So basically it was a murderous rampage all for the sake of a man’s ridiculous ego. 🙂 There was an abundance of lions in the area at this time but maybe go hunt them out in their element like a real sportsman instead of having your minions round them up so you can act cool. I mean seriously, this is like a horror movie. Imagine you’re just minding your business out in the bushes when a bunch of ugly weirdos round you up then kill you and your whole family for fun. Anywaysies, that’s just my opinion!

Nå dreper den Assyriske kongen og hans assistenter løver fra en vogn. Løvene var fanget og da utgitt i nærheten av kongen for at befolkningen kunne se på ham mens han oppførte seg som en dust. Løvene kunne ikke rømme og alle ble drept. I utgangspunktet var det et morderisk spill på grunn av en manns ego. 🙂 Det var en overflod av løver i området i denne perioden, men kanskje jakter dem ut i naturen som en virkelig idrettsmann i stedet for å tvinge dine håndlangerne å fange dem for at du kan handle kul! Det er virkelig som en skrekkfilm. Forestill at du tenker på dine egne ting, da kommer stygge folk som fanger deg og da dreper du og hele familien dine, alt for moro. Men det er bare meningen min!

fullsizeoutput_248a

The Molossian Hound is my favorite piece of art. I love it. Molossians are the ancestors of molosser dogs, a group which includes all mastiff and bull dog types (pit bulls, cane corso, spanish mastiff, bullmastiff, bulldogs, etc.). They were used as guardians.

Det Molossian Hound er mitt favoritt kunstverk. Jeg elsker det. Molossianer er stamfarene til molossiske hunder, en grupp som inkluderer alle mastiff og okse hunde raser (pit bull, cane corso, spanske mastiff, okse mastiff, okse hund, etc.). De ble brukt som vakter til husdyr, mennesker og egenskap.

Note the cropped ears. Ear cropping and tail docking have been practiced for centuries, usually to keep fighting or guarding animals from getting their appendages injured. This sculpture was probably modeled on someone’s actual pet. Just look at that realistic expression.

Se på hans beskåret ører. For mange århundrer har folk beskåret ører og haler, vanlig for å beskytte fra skader hunder som kjemper eller vokter. Denne skulpturen var antakelig modellert etter en ekte hund. Bare se på det realistiske uttrykket.

fullsizeoutput_248b

This dog makes Michaelangelo’s David look like total crap. David looks like a steaming pile of turds next to this beauty.

Denne hunden forårsaker Michaelangelos David til å se som dritt. David ser som en rykende haug av dritt neste til denne skjønnheten.

These 2 artifacts are from the Sutton Hoo ship burial, which were actually not stolen from anywhere else. The Brits finally decided to use some of their own culture. These are from the early Anglo-Saxon period (after Roman occupation and before Norman occupation). Anglo-Saxon culture was a mix of the native Celtic/Romano-Briton culture and the Germanic tribal culture of migrants from the rest of Europe. Germanic tribes also inhabited Scandinavia so Anglo-Saxons and Vikings shared some ethnic roots.

I know everybody loves vikings but they were actually kind of doo-doo heads sometimes. Like it’s pretty rude to pillage monasteries and destroy precious knowledge! IMO, anyone who is a little too into the vikings and their religion is a racist (except people actually from Scandinavia). Like, why do you love white people so much? Got a problem with Jewish people, huh?

Disse to gjenstandene er fra den Sutton Hoo skip begravelsen og var ikke stjålet fra et andre land. De engelske bestemte endelig å bruke noen av sin egen kultur. De er fra den tidlige angelsaksiske perioden (etter den romerske okkupasjonen og før den normanner okkupasjonen). Angelsaksisk kultur var en blanding av den opprinnelige keltisk/romersk-briten kultur og kulturen av de germanske stammene som flyttet inn fra Europe. Germanske stammer bodde også i Skandinavia derfor delte angelsakserne og vikingene noen etniske røtter. 

Jeg vet at alle elsker vikingene men de var egentlig jævla noen ganger. Det er ganske uhøflig å plyndre klostre og ødelegge dyrebare kunnskap! Noe som er altfor interessert i vikingene og religionen deres er en rasist, synes jeg (bortsett fra folk som kommer egentlig fra Skandinavia). Hvorfor elsker dere hvite folk så mye? Har dere en problem men jøder? 

fullsizeoutput_2485

Here’s a Romano-Briton mosaic of Christ. If we’re being honest here that is a terrible portrayal. Humans can’t even turn their necks like that.

Det er en romersk-briten mosaikk av Kristus. Hvis vi kan være ærlig her, det er en dårlig tolkning. Mennesker kan ikke slå halsene sine slik som det.

Here’s 3 dumb doo-doo heads who were stupid enough to die and then get put on exhibit thousands of years after their deaths! The beef jerky guy was found in a bog in England (either sacrificed or murdered, anywaysies he sure died violently!), while the other 2 are from Egypt and the Middle East. There was like a billion people crowded around so I couldn’t read the sign. Everyone at the British Museum is a line cutter. Of course I was desperate to cast my eyes upon some delicious human remains. And was I ever tantalized…

Her er tre tosker som var dumme nok til å dø og da ble utstilt tusenvis år etter dødsfallene sine! Den biff karen ble funnet fra en myr i England mens de andre kommer fra Egypt og Midtøsten. Det var overfylt med folk rundt tegnet så jeg kunne ikke lese det. Alle på Britiske Museet kutter på linjer. Selvfølgelig var jeg desperat å se på noen fine menneskelige levninger. 

fullsizeoutput_2461

Here’s some trash in a ruined church in Bristol. You would never see that in Norway. The British train system is a nightmare and I was stressed out of my little pea mind every time we had to ride those stupid trains. We were supposed to go to Bath but couldn’t get off the train in time (like they wouldn’t let us off…) so spent 3 nights in Bristol instead. We stayed in a real hotel instead of a hostel, which was utterly sublime. We didn’t get to go to Wales though, birthplace of all Powells.

Her er noen søppel på en ødelagt kirke i Bristol. Du skal aldri se det i Norge. Det britiske tog systemet er en mareritt og jeg følte meg stressa hver gang at vi måtte ri på de dumme togene. Vi skulle reise til Bath men kunne ikke få vekk fra toget (de la oss ikke av…), så vi sov 3 netter i Bristol. Vi bodde i en ekte hotell i stedet for et vandrerhjem og det var en god bestemmelse. Vi kunne ikke reise til Wales, som er fødestedet til alle Powells.

fullsizeoutput_2479

This is the ruin of Temple Church, which was bombed by the mean Germans. The tower is tilted but who cares why? I sure don’t. All I know is you would never see such shoddy construction at Powell Custom Homes & Renovations.

Dette er ruinen av Temple Kirken som ble bombet av uhøflige tysker. Tårnet er skrått men hvem bryr seg hvorfor det? Jeg bryr meg ikke. Alt jeg vet er at man skal ikke se slik dårlig konstruksjon av Powell Custom Homes & Renovations.

Here is a few pics of Bristol’s old town in the city center, which is sort of unimpressive. That little guy sitting up there is cool as heck though. Part of the city center is St. James Priory, the oldest working building in Bristol.

Her er noen bilder av Bristols gammel by på sentrum, som var ikke så imponerende. Men denne lille karen som sitter opp på porten er jævlig kul. En del av sentrum er St. James Priory, den eldste bygningen i Bristol som brukes fremdeles. 

This guy is like the brother of a king or something. Anywaysies he’s been there for awhile.

Han er broren av en kong eller noe og har vært der for en long stund.

fullsizeoutput_246c

This is a knick knack store we found in one of the malls. Everything was dirt cheap but it was all so hideous that I couldn’t justify buying even one thing, plus I already have a plastic Christmas tree. Last year I left it up until February because I’m lazy. Bristol has another shopping center called Cabot Circus which is way better. It even has a YANKEE CANDLE STORE!!! Norwegians aren’t real big on scented candles so this was like manna from heaven. No pumpkin smells though. 😥 I shopped like cray, but was also thrifty with an eye out for bargains. I got a book on the history of pre-Christian Britain, which I read intelligently wherever people could see me.

Dette er en butikk som vi fant i en av kjøpesentrene. Alt var dritt billige men var så stygge at jeg kunne ikke kjøpe bare en ting, også har jeg allerede et plast juletre. I fjor forlatt jeg treet satt opp til februar fordi jeg er lat. Bristol har et andre kjøpesenter som hetes Cabot Circus og det er mye bedre enn de andre. Det har en YANKEE CANDLE BUTIKK! Nordmenn liker ikke duftende stearinlys, så det var som manna fra himmelen. Ingen gresskar dufter selv om. 😥 Jeg kjøpte ei bok om historien av hedensk Storbrittania, som jeg leste på en smart måte hvor folk kunne se me.

fullsizeoutput_245f

I found this in a thrift store, proving that at least some people in England have good taste.

Jeg fant dette på en gjenbrukte butikk og det beviser minst noen mennesker i England har god smak.

fullsizeoutput_2460

I got this croissant and mocha at a cafe, it was so good. I didn’t know what it was called so I just asked the barista for “one of those swirly things.” I should be banned from traveling.

After Bristol we took the 3 hour train ride to York. For most of the journey 4 extremely loud  British girls sat close to us, screaming with laughter and playing snapchat stories. That would never happen in Norway. York was amazing though, a very historical city with most of its old buildings intact. It was a Roman fortress and town before becoming an Anglo-Saxon city and later a viking settlement, called Jorvik. We spent most of our day in York Minster, the biggest Gothic cathedral in Northern Europe. The minster is build on top of the central building of the Roman fortress and a Norman cathedral. An Anglo-Saxon church also stood somewhere in the vicinity. The current building was built because the Norman architecture was old hat by the thirteenth centuries. Just utterly out of vogue.

Jeg spiste denne croissanten og is mocha på en kafe og de var så gode. Jeg visste ikke hva croissanten hetes så ba jeg om “en av disse virvlet tingene.” Jeg bør forbannes fra reise. 

Etter Bristol reiste vi på toget i 3 timer til York. For det meste av reisen, satt 4 høye britiske jenter neste til oss. De skrek med latter og spilte snapchat historier hele veien. Det skal aldri skjer i Norge. York var herlig, en veldig historisk by med de meste av de historiske bygningene intakte. Det var en romersk festning før det ble en angelsaksisk by og senere et viking bosted som ble kalt Jorvik. Vi tilbrakte mye av dagen i York Minster, den største domkirken i nordlig Europe. Domkirken er bygget på en sentral bygningen av den romersk festningen og på en eldre normanner domkirke. En angelsaksisk kirke sto også i nærheten. Den nåværende domkirken ble bygt opp på 1200-tallet fordi normanner byggekunst var gammeldags i det trettende århundret. Det ble helt ute of stil. 

fullsizeoutput_245c

Bathrooms were pretty nice. Lots of pamphlets to read too.

Toaletter var ganske deilig og hadde mange pamfletter for å lese også.

These pics are from the crypt. I have no idea who’s in the sarcophagus but it looks spooky as heck! The doom stone is from the Norman cathedral and shows sinners being tortured in hell, so it’s a picture of me listening to someone talk about the art of brewing.

Disse bildene er fra domkirkens krypt. Jeg har ingen ide hvem er i kisten men det ser jævlig skummelt! Den doome steinen kommer fra den gamle normanner domkirken og viser syndere som blir torturert i helvete, så derfor er det en bilde av meg som hører på noen prater om kunsten av ølbryggeri. 

fullsizeoutput_245b

This is one of the oldest parts of York at night, The Shambles. The Shambles was and still is a commercial area. We went to a Starbucks inside some old building, it was so cool. The doorways are super small, I don’t know how people got couches inside the buildings. We ate dinner at the Golden Fleece, one of the oldest working pubs in England and it’s also super haunted! Other than that I didn’t do anything on my birthday.

Dette er en av de eldste delene av York på natten og det hetes The Shambles. Det var og fortsetter å være et markedsområde. Vi gikk til en Starbucks inne en gammel bygning og det var helt kult. Døråpningene her er veldig små og jeg vet ikke hvordan setter folk sofaer inne. Vi spiste middag på Golden Fleece, en av de eldste kroene i England som forsetter å fungere. Det er også veldig hjemsøkt. Andre enn det, gjorde jeg ingenting på bursdagen min.

I found a store that sells cat things, so of course I had to get that magnet!!! Also that cat sipping hot chocolate is so cute and I wouldn’t mind seeing him under the tree come Christmas morn!

Getting back to the airport was uneventful, except for when we got lost in the metro system. Also the dill weed at the railway “information center” was the worst. “How do I get to the train to Gatwick?” “That way.” Ok thanks, that’s so specific and helpful you toad! There was a British lady sitting behind me on the plane and while we were landing in Oslo she said, “Ooh, landing in fog, how British!” FOG EXISTS EVERYWHERE YOU MORON!!!

I got back to Bø and my housemates never realized that I had been gone for a week.

Jeg fant en butikk som selger katte ting så selvfølgelig måtte jeg kjøpe denne magneten!!! Denne katten som nipper varm sjokolade er veldig søt også. Jeg vil ikke ha et problem hvis jeg finner ham under juletreet på julemorgen! 

Det var rolig når vi dro tilbake til flyplassen, bortsett fra da vi ble savnet i det metro systemet. Også var tosken på det tog “informasjon senteret” helt uhjelpsom. “Hvordan finner jeg toget til Gatwick?” “Denne veien.” Ok tusen takk, det var så spesifikk og hjelpsom du padde! Det var ei britisk kvinne som satt bak meg på flyet og mens vi landet i Oslo sa hun, “Ååh, å lande i tåke er så britisk!” TÅKE FINNES OVERALT DU TOSK!!!

Jeg ankom tilbake i Bø og huskameratene mine realiserte aldri at jeg hadde vært borte for ei uke.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s