Kristiansand

On Friday I went with Karin and Andrea to Kristiansand, a city 2.5 hours away from Bø. Of course it seemed enormous to us because Bø is like a wild west ghost town but without a haunted piano that plays itself. We left at 6 am and I threw up on the train again, wasting a perfectly good cinnamon roll. I believe that I’m being targeted by the goons at NSB because of all the national secrets I’m about to divulge.

På fredag reiste jeg med Karin og Andrea til Kristiansand, en by omtrent 2.5 timer unna Bø. Selvfølgelig virket det enormt til oss fordi Bø er som en spøkelsesby men uten et hjemsøkt piano som spiller seg selv. Vi dro klokka seks om morgenen og jeg kastet opp på toget igjen. En perfekt kanel roll ble bortkastet. Jeg tror at jeg blir målrettet av goonene på NSB fordi av de nasjonale hemmelighetene som jeg skal røpe.

IMG_1283.jpg

img_1284

img_1285

img_1300

These pictures were taken in Kristiansand’s Posebyen, the only part of the city left after yet ANOTHER fire in the 1890s. I can’t say for sure what caused all these fires, but it was definitely evil spirits. This part of the city is super quiet and is backed up against Ravnedalen Naturpark, which we entered in the hope of finding some proper marshland. I didn’t see one single frog, which is all I ask but the Lord continues to taketh away. We were also cornered on the trail by a Pekingese, embarrassing for us but more so for the 5 boys cornered as well.

Disse bildene ble tatt på Kristiansands Posebyen, den eneste delen av byen å overleve enda en annen fyr på 1890-tallet. Jeg er ikke sikkert hva forårsaket fyrene men det var definitivt onde ånder. Denne delen av byen er veldig stille og er støttet opp mot Ravnedalen Naturpark som vi gikk på med håpet for å finne noen fine myrer. Jeg så ikke en eneste frosk. Det er alt som jeg spør om men Gud fortsetter å ta bort fra meg. Vi ble fanget på banen av en pekingese, det var flau for oss men mer for de fem guttene som ble også fanget.

img_1304

Here we are looking down at Kristiansand while looking good 😉

Her ser vi ned på Kristianstand mens ser vi fine ut 😉

img_1302

We went to a modern art display and I didn’t understand it. My knowledge of art is confined solely to religious iconography and Enlightenment-era animal portraiture so I spent quite a bit of time thinking about how every piece should have been a painting of Jesus petting a dog. The rise of animal portraiture coincided with the growth of the animal welfare movement which in turn can be related to the birth of the middle class in Europe. I’m cooking up some conspiracies on the gendering of dog breeds and how that relates to the oppression of women in history atm. Your mind will be blown by how I seamlessly connect Vladimir Lenin and Betty Crocker to St. Guinefort, famed French saint who is also a dog. There are no coincidences.

Vi så på en moderne kunst visning og jeg skjønte det ikke. Kunnskapen min av kunst er begrenset til religiøs ikonografi og dyr portretter fra opplysning-aldren, så tenkte jeg mye om hver maling burde vise Jesus klapper en hund. Økningen av dyr portretter sammenfalte med den dyrevelferd bevegelsen som var også relatert til fødselen av middelklassen i Europe. Jeg lager nå noen konspirasjoner om forholdet mellom kjønn oppfatninger av hunderaser og undertrykkelsen av kvinner gjennom historie. Sinnet deres kommer til å bli blåst bort av hvordan jeg skal sømløs binde Vladimir Lenin og Betty Crocker til St. Guinefort, en berømt fransk helgen som er også en hund. Det finst ikke tilfeldigheter. 

527773077

Bitch Nursing Her Puppies, Jean-Baptiste Oudry, 18th cent.

img_1293

Norwegians love Frozen so much that they’ve unanimously decided to change King Harald’s name to Elsa. This is true they all told me this.

You may have heard that European shop employees aren’t very friendly and don’t offer assistance. This isn’t true in Norway. When you walk in they say, “Hei hei! Trenger du hjelp?” and you reply, “Åh, jeg bare titter.” That means, “Oh, I’m just looking,” the most popular phrase in the English language.

Nordmenn elsker Frost så mye som de har alle valgt å endre Kong Haralds navn til Elsa. Det er helt sant, de fortalte meg det.

Kanskje har dere hørt at europeiske butikk ansatte er ikke vennlig og tilbyr ingen hjelp til kunder. Det er ikke sant i Norge. Når man går inne sier de alle, “Hei hei! Trenger du hjelp?” og man sier, “Åh, jeg bare titter.” Det betyr, “Oh, I’m just looking,” som er den meste populært setningen i engelsk.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s