Cursed images

Cursed images are images that unsettle the viewer and give a feeling of augmented reality. They were mostly likely captured during a moment of malevolent energy and are infused with hopelessness and dread. They display the banality of evil. Here are a few examples:

Forbannet bilder rokker publikumet og gir en følelse av ustabil virkelighet. Der var antakelig tok i et øyeblikk fylte med ondskapsfull energi og settes mot med håpløshet og skrekk. De viser den vanlige og umerkelige naturen av ond. Her er noen eksampeler:

tumblr_oe138lb1wj1vdbx3no1_540

Note the inexplicable hot dogs, the boy’s tortured expression, and the dog’s glowing eyes. One feels a deep sense of wrongness while looking at this picture. His torturers are faceless, anonymously evil.

Se de uforklarlige pølsene, guttens torturert ansiktsuttrykk, og hundens glødende øyer. Man føler seg en sterk følelse av fryktelig forvirring når man ser på dette bildet. Hans torturister er ansiktsløse og anonymt ond.

tumblr_odnhtusnuc1vdgpnbo1_540

Almost every picture from Russia is a cursed image, as well as most pictures from America. Both countries are places of augmented reality, where the bizarre is normal and life follows no rules. The denizens of both nations have accepted their lot in life but to outsiders Russia and the US are hopeless mysteries.

Nesten hver bilde fra Russland er et forbannet bilde som de fleste bildene fra Amerika. Begge land er steder av endret virkelighet, hvor de gale er vanlig og liv følger ingen regler. Borgerne av begge land godtar livet sitt men Russland og Amerika er håpløse mysterier til utlendinger.

Here are three cursed images from my personal collection:

Her er tre forbannet bilder fra personlige samlingen min

img_3138

Extremely cursed. Try not to look at it for too long. This image brings to mind fundamentalist polygamists and the false smiles of the women imprisoned in their compounds.

Ekstremt forbannet. Prøver å ikke se på det for lenge. Dette bildet minner seg om fundamentalistiske polygamister og de usanne smilene av kvinnene fanget i leiren.

img_0385

Images of animals are not usually cursed, because as we all know animals are naturally good. Images of dead animals are extra cursed, of course. This is a cursed image because of the unsettling composition. What does Sailor know? Why do his eyes burn like coals?

Bilder av dyr er uvanlig forbannet fordi dyr er naturlig gode som vi vet alle. Bilder av døde dyr er ekstra forbannet selvfølgelig. Dette bildet er forbannet fordi av den rare sammensetningen. Hva kjenner Sailor? Hvorfor brenner hans øyer som kull?

img_3633

Probably the most powerful cursed image I have. If you ruminate on it too long you too will be forced into a limbic netherworld where the only sound is the discordant shrieking of machine gods.

Det er antakelig det mektigste forbannet bildet som jeg har. Hvis du tenker på det for lenge skal du også bli tvunget i en underverd når den eneste lyden er de disharmoniske skrikene av maskin guder.

tumblr_inline_ocmn1gm5i11qkrukt_540

Need I say more?

Må jeg si mer?

tumblr_ocunwkkp2v1vah69to1_1280

This is not mine, but it is incredibly cursed. There are so many conflicting elements to this image, nothing fits together as it should. If you keep it on your computer for too long your keyboard will become human skin and you have to keep typing on it like that.

Dette er ikke mitt men det er forferdelig forbannet. Der er så mange elementer som bekjemper med hverandre og ingen setter seg som det bør. Hvis du holder det på PC-en din for lenge, tastaturet ditt blir menneskelig hud og du må fortsette til å skrive inn som det.

If you’re not sure if something is a cursed image or not, show it to me and I will use art analysis and my knowledge of dark powers to determine what kind of image it is. There are also blessed images but since my life has always been shadowed in fear I have no experience with those.

Hvis du er ikke sikkert om noe er et forbannet bilde, vis det til meg og jeg skal bruke kunst analyse og kunnskap av mørke krefter til å avgjøre hva slags bilde er det. Velsignet bilder eksisterer også men livet mitt har alltid vært skyggelagt med frykt så jeg har ingen erfaring med dem.

 

Advertisements