Me taking notes

I have been silenced.

Advertisements

Hallow’s Eve’n

Once again, Hallowe’en approaches. I have no idea how Norway celebrates Halloween other than without decorations, so I’m excited to see what happens. This year I will NOT repeat my actions of last Halloween, even though it was super fun. Last year I got burned on the face with a cigarette for God’s sake. I will also NOT be wearing the evil costume I wore last year.

Igjen kommer Hallowe’en. Jeg har ingen ide hvordan Norge feirer Halloween, bortsett fra uten pynter, så jeg gleder meg til å se hva skal skje. Dette året skal jeg IKKE gjenta handlingene mine fra siste Halloween, selv om det var veldig gøy. I fjor ble jeg brent på ansiktet med en sigarett for Guds skyld. Jeg skal ikke kle på meg det ondt kostymet som jeg kledde på me i fjor også.

img_0228

Look at that thing. I live in Norway. I don’t want to get hypothermia. Also I am leaving my bad ways behind because I need to set a good example for Lily, who is rapidly careening off straight and narrow into a pit of iniquity.

If you knew me in high school then you know that I am compelled to challenge the standards of decent dress. I don’t really have a reason why, I just like to. It’s performance art. If I could walk around wearing a fluffy bathrobe I would do it. I’m either wearing the tiniest dress you’ve ever seen or pajamas. There’s no in between. However this year I can confirm that I WILL be wearing real pants, much to the relief of everyone. The walk down to Bø sentrum is brutal and has really been cramping my style. I feel like a pioneer.

Se på det. Jeg bor i Norge. Jeg vil ikke få nedkjøling. Også forlater jeg dårlige måtene mine bak fordi jeg må bli et godt eksempel for Lily, som løper rask fra den rette og smale til en hule av synd.

Hvis du kjente meg i høy skole da vet du at jeg tvinges meg å utfordre standardene av skikkelige klær. Jeg har ingen grunn hvorfor det, bare liker jeg det. Det er scenekunst. Hvis jeg kunne gå rundt med en dunbløt morgenkåpe ville jeg gjøre det. Jeg kler på meg veldig små kjoler eller pyjamas, er det ingen imellom. Men dette året skal jeg bekrefte at jeg SKAL kle på meg ekte bukser, til lettelsen av alle. Turen nederst til Bø sentrum er brutalt og har egentlig hindret stilen min. Jeg føler meg som en pioner.

Also we will be having a pumpkin or turnip carving event sometimes this week. If you don’t want to come it’s fine but why didn’t you just tell me that you hate me and want me dead!

Også skal vi ha en gresskar eller nepe-skjæringsgsfest i denne uka. Hvis du vil ikke komme går det bra men hvorfor fortalte du ikke til meg at du hater meg og ønsker meg til å dø!

The evil empire

1385471362523

I spent all of last week in the evil (former haha) empire, the UK. Obviously I’m queen of medieval history so I had to go and look at all the old things. Now I am no fool and wise to the devious ways of the English, so I kept my guard up the whole time. If one person tried to steal my culture or colonize me I would have castrated them!

I went with Elise, queen of pixie cuts and making good decisions, and the first place we went was the British Museum in London. It was amazing, looking at rare artifacts stolen from around the globe. We spent the whole day there and could have spent another there as well. Not enough bathrooms in my opinion though.

Jeg tilbrakte den siste uka i det onde verdensriket, Storbrittania. Selvsagt er jeg dronningen av middelalderen historie så jeg måtte dra og se på de gamle ting der. Nå jeg er ingen tosk og er klok på de underfundige måtene av de engelske, så jeg var på vakt hele tiden. Hvis bare et menneske prøvde å stjele kulturen min eller kolonisere meg, skulle jeg kastrere dem!

Jeg reiste med Elise, dronningen av kort hår og gode bestemmelser, og vi første gikk på det Britiske Museet i London. Det var fantastisk å se på sjeldne gjenstander som ble stjålet fra hele verden. Vi var på stedet hele dagen og kunne ha tilbringe en andre dag også. Men det var ikke nok toaletter, synes jeg.

fullsizeoutput_2490

Lamassu from the Assyrian empire. They’re protective spirits usually placed at entrances of any sort. These watched over the palace entrance of Ashurnasirpal II and are real gosh dang old (883-859 BC). If one of these babies stepped on your head it would be squashed flat as a pancake.

Lamassu fra det Assyriske verdensriket. De er beskyttende ånder som settes vanlig på innganger. Disse to voktet slottets inngang av Ashurnasirpal II og er jævla gamle (883-859 BC). Hvis en av dem trappet på ditt hode, det kommer til å bli flatt som pannekake.

fullsizeoutput_2495

This is from one of the Assyrian wall reliefs at Nineveh. It depicts a royal horse preparing for the king to hunt some lions.

Det er fra en av de Assyriske veggsutkjæringene i Nineveh. Det skildrer en kongelig hest som forberedes seg til kongens jakt etter noen løver. 

fullsizeoutput_2494

Here are royal dogs also preparing for the lion hunt.

Her forberedes kongelig hunder seg til jakten også.

fullsizeoutput_2493

Now the Assyrian king and his assistants kill lions from a chariot. The lions were captured and then released near the king to make it easier for people to watch the king show off like a jerk. The lions were prevented from escaping and were all massacred. So basically it was a murderous rampage all for the sake of a man’s ridiculous ego. 🙂 There was an abundance of lions in the area at this time but maybe go hunt them out in their element like a real sportsman instead of having your minions round them up so you can act cool. I mean seriously, this is like a horror movie. Imagine you’re just minding your business out in the bushes when a bunch of ugly weirdos round you up then kill you and your whole family for fun. Anywaysies, that’s just my opinion!

Nå dreper den Assyriske kongen og hans assistenter løver fra en vogn. Løvene var fanget og da utgitt i nærheten av kongen for at befolkningen kunne se på ham mens han oppførte seg som en dust. Løvene kunne ikke rømme og alle ble drept. I utgangspunktet var det et morderisk spill på grunn av en manns ego. 🙂 Det var en overflod av løver i området i denne perioden, men kanskje jakter dem ut i naturen som en virkelig idrettsmann i stedet for å tvinge dine håndlangerne å fange dem for at du kan handle kul! Det er virkelig som en skrekkfilm. Forestill at du tenker på dine egne ting, da kommer stygge folk som fanger deg og da dreper du og hele familien dine, alt for moro. Men det er bare meningen min!

fullsizeoutput_248a

The Molossian Hound is my favorite piece of art. I love it. Molossians are the ancestors of molosser dogs, a group which includes all mastiff and bull dog types (pit bulls, cane corso, spanish mastiff, bullmastiff, bulldogs, etc.). They were used as guardians.

Det Molossian Hound er mitt favoritt kunstverk. Jeg elsker det. Molossianer er stamfarene til molossiske hunder, en grupp som inkluderer alle mastiff og okse hunde raser (pit bull, cane corso, spanske mastiff, okse mastiff, okse hund, etc.). De ble brukt som vakter til husdyr, mennesker og egenskap.

Note the cropped ears. Ear cropping and tail docking have been practiced for centuries, usually to keep fighting or guarding animals from getting their appendages injured. This sculpture was probably modeled on someone’s actual pet. Just look at that realistic expression.

Se på hans beskåret ører. For mange århundrer har folk beskåret ører og haler, vanlig for å beskytte fra skader hunder som kjemper eller vokter. Denne skulpturen var antakelig modellert etter en ekte hund. Bare se på det realistiske uttrykket.

fullsizeoutput_248b

This dog makes Michaelangelo’s David look like total crap. David looks like a steaming pile of turds next to this beauty.

Denne hunden forårsaker Michaelangelos David til å se som dritt. David ser som en rykende haug av dritt neste til denne skjønnheten.

These 2 artifacts are from the Sutton Hoo ship burial, which were actually not stolen from anywhere else. The Brits finally decided to use some of their own culture. These are from the early Anglo-Saxon period (after Roman occupation and before Norman occupation). Anglo-Saxon culture was a mix of the native Celtic/Romano-Briton culture and the Germanic tribal culture of migrants from the rest of Europe. Germanic tribes also inhabited Scandinavia so Anglo-Saxons and Vikings shared some ethnic roots.

I know everybody loves vikings but they were actually kind of doo-doo heads sometimes. Like it’s pretty rude to pillage monasteries and destroy precious knowledge! IMO, anyone who is a little too into the vikings and their religion is a racist (except people actually from Scandinavia). Like, why do you love white people so much? Got a problem with Jewish people, huh?

Disse to gjenstandene er fra den Sutton Hoo skip begravelsen og var ikke stjålet fra et andre land. De engelske bestemte endelig å bruke noen av sin egen kultur. De er fra den tidlige angelsaksiske perioden (etter den romerske okkupasjonen og før den normanner okkupasjonen). Angelsaksisk kultur var en blanding av den opprinnelige keltisk/romersk-briten kultur og kulturen av de germanske stammene som flyttet inn fra Europe. Germanske stammer bodde også i Skandinavia derfor delte angelsakserne og vikingene noen etniske røtter. 

Jeg vet at alle elsker vikingene men de var egentlig jævla noen ganger. Det er ganske uhøflig å plyndre klostre og ødelegge dyrebare kunnskap! Noe som er altfor interessert i vikingene og religionen deres er en rasist, synes jeg (bortsett fra folk som kommer egentlig fra Skandinavia). Hvorfor elsker dere hvite folk så mye? Har dere en problem men jøder? 

fullsizeoutput_2485

Here’s a Romano-Briton mosaic of Christ. If we’re being honest here that is a terrible portrayal. Humans can’t even turn their necks like that.

Det er en romersk-briten mosaikk av Kristus. Hvis vi kan være ærlig her, det er en dårlig tolkning. Mennesker kan ikke slå halsene sine slik som det.

Here’s 3 dumb doo-doo heads who were stupid enough to die and then get put on exhibit thousands of years after their deaths! The beef jerky guy was found in a bog in England (either sacrificed or murdered, anywaysies he sure died violently!), while the other 2 are from Egypt and the Middle East. There was like a billion people crowded around so I couldn’t read the sign. Everyone at the British Museum is a line cutter. Of course I was desperate to cast my eyes upon some delicious human remains. And was I ever tantalized…

Her er tre tosker som var dumme nok til å dø og da ble utstilt tusenvis år etter dødsfallene sine! Den biff karen ble funnet fra en myr i England mens de andre kommer fra Egypt og Midtøsten. Det var overfylt med folk rundt tegnet så jeg kunne ikke lese det. Alle på Britiske Museet kutter på linjer. Selvfølgelig var jeg desperat å se på noen fine menneskelige levninger. 

fullsizeoutput_2461

Here’s some trash in a ruined church in Bristol. You would never see that in Norway. The British train system is a nightmare and I was stressed out of my little pea mind every time we had to ride those stupid trains. We were supposed to go to Bath but couldn’t get off the train in time (like they wouldn’t let us off…) so spent 3 nights in Bristol instead. We stayed in a real hotel instead of a hostel, which was utterly sublime. We didn’t get to go to Wales though, birthplace of all Powells.

Her er noen søppel på en ødelagt kirke i Bristol. Du skal aldri se det i Norge. Det britiske tog systemet er en mareritt og jeg følte meg stressa hver gang at vi måtte ri på de dumme togene. Vi skulle reise til Bath men kunne ikke få vekk fra toget (de la oss ikke av…), så vi sov 3 netter i Bristol. Vi bodde i en ekte hotell i stedet for et vandrerhjem og det var en god bestemmelse. Vi kunne ikke reise til Wales, som er fødestedet til alle Powells.

fullsizeoutput_2479

This is the ruin of Temple Church, which was bombed by the mean Germans. The tower is tilted but who cares why? I sure don’t. All I know is you would never see such shoddy construction at Powell Custom Homes & Renovations.

Dette er ruinen av Temple Kirken som ble bombet av uhøflige tysker. Tårnet er skrått men hvem bryr seg hvorfor det? Jeg bryr meg ikke. Alt jeg vet er at man skal ikke se slik dårlig konstruksjon av Powell Custom Homes & Renovations.

Here is a few pics of Bristol’s old town in the city center, which is sort of unimpressive. That little guy sitting up there is cool as heck though. Part of the city center is St. James Priory, the oldest working building in Bristol.

Her er noen bilder av Bristols gammel by på sentrum, som var ikke så imponerende. Men denne lille karen som sitter opp på porten er jævlig kul. En del av sentrum er St. James Priory, den eldste bygningen i Bristol som brukes fremdeles. 

This guy is like the brother of a king or something. Anywaysies he’s been there for awhile.

Han er broren av en kong eller noe og har vært der for en long stund.

fullsizeoutput_246c

This is a knick knack store we found in one of the malls. Everything was dirt cheap but it was all so hideous that I couldn’t justify buying even one thing, plus I already have a plastic Christmas tree. Last year I left it up until February because I’m lazy. Bristol has another shopping center called Cabot Circus which is way better. It even has a YANKEE CANDLE STORE!!! Norwegians aren’t real big on scented candles so this was like manna from heaven. No pumpkin smells though. 😥 I shopped like cray, but was also thrifty with an eye out for bargains. I got a book on the history of pre-Christian Britain, which I read intelligently wherever people could see me.

Dette er en butikk som vi fant i en av kjøpesentrene. Alt var dritt billige men var så stygge at jeg kunne ikke kjøpe bare en ting, også har jeg allerede et plast juletre. I fjor forlatt jeg treet satt opp til februar fordi jeg er lat. Bristol har et andre kjøpesenter som hetes Cabot Circus og det er mye bedre enn de andre. Det har en YANKEE CANDLE BUTIKK! Nordmenn liker ikke duftende stearinlys, så det var som manna fra himmelen. Ingen gresskar dufter selv om. 😥 Jeg kjøpte ei bok om historien av hedensk Storbrittania, som jeg leste på en smart måte hvor folk kunne se me.

fullsizeoutput_245f

I found this in a thrift store, proving that at least some people in England have good taste.

Jeg fant dette på en gjenbrukte butikk og det beviser minst noen mennesker i England har god smak.

fullsizeoutput_2460

I got this croissant and mocha at a cafe, it was so good. I didn’t know what it was called so I just asked the barista for “one of those swirly things.” I should be banned from traveling.

After Bristol we took the 3 hour train ride to York. For most of the journey 4 extremely loud  British girls sat close to us, screaming with laughter and playing snapchat stories. That would never happen in Norway. York was amazing though, a very historical city with most of its old buildings intact. It was a Roman fortress and town before becoming an Anglo-Saxon city and later a viking settlement, called Jorvik. We spent most of our day in York Minster, the biggest Gothic cathedral in Northern Europe. The minster is build on top of the central building of the Roman fortress and a Norman cathedral. An Anglo-Saxon church also stood somewhere in the vicinity. The current building was built because the Norman architecture was old hat by the thirteenth centuries. Just utterly out of vogue.

Jeg spiste denne croissanten og is mocha på en kafe og de var så gode. Jeg visste ikke hva croissanten hetes så ba jeg om “en av disse virvlet tingene.” Jeg bør forbannes fra reise. 

Etter Bristol reiste vi på toget i 3 timer til York. For det meste av reisen, satt 4 høye britiske jenter neste til oss. De skrek med latter og spilte snapchat historier hele veien. Det skal aldri skjer i Norge. York var herlig, en veldig historisk by med de meste av de historiske bygningene intakte. Det var en romersk festning før det ble en angelsaksisk by og senere et viking bosted som ble kalt Jorvik. Vi tilbrakte mye av dagen i York Minster, den største domkirken i nordlig Europe. Domkirken er bygget på en sentral bygningen av den romersk festningen og på en eldre normanner domkirke. En angelsaksisk kirke sto også i nærheten. Den nåværende domkirken ble bygt opp på 1200-tallet fordi normanner byggekunst var gammeldags i det trettende århundret. Det ble helt ute of stil. 

fullsizeoutput_245c

Bathrooms were pretty nice. Lots of pamphlets to read too.

Toaletter var ganske deilig og hadde mange pamfletter for å lese også.

These pics are from the crypt. I have no idea who’s in the sarcophagus but it looks spooky as heck! The doom stone is from the Norman cathedral and shows sinners being tortured in hell, so it’s a picture of me listening to someone talk about the art of brewing.

Disse bildene er fra domkirkens krypt. Jeg har ingen ide hvem er i kisten men det ser jævlig skummelt! Den doome steinen kommer fra den gamle normanner domkirken og viser syndere som blir torturert i helvete, så derfor er det en bilde av meg som hører på noen prater om kunsten av ølbryggeri. 

fullsizeoutput_245b

This is one of the oldest parts of York at night, The Shambles. The Shambles was and still is a commercial area. We went to a Starbucks inside some old building, it was so cool. The doorways are super small, I don’t know how people got couches inside the buildings. We ate dinner at the Golden Fleece, one of the oldest working pubs in England and it’s also super haunted! Other than that I didn’t do anything on my birthday.

Dette er en av de eldste delene av York på natten og det hetes The Shambles. Det var og fortsetter å være et markedsområde. Vi gikk til en Starbucks inne en gammel bygning og det var helt kult. Døråpningene her er veldig små og jeg vet ikke hvordan setter folk sofaer inne. Vi spiste middag på Golden Fleece, en av de eldste kroene i England som forsetter å fungere. Det er også veldig hjemsøkt. Andre enn det, gjorde jeg ingenting på bursdagen min.

I found a store that sells cat things, so of course I had to get that magnet!!! Also that cat sipping hot chocolate is so cute and I wouldn’t mind seeing him under the tree come Christmas morn!

Getting back to the airport was uneventful, except for when we got lost in the metro system. Also the dill weed at the railway “information center” was the worst. “How do I get to the train to Gatwick?” “That way.” Ok thanks, that’s so specific and helpful you toad! There was a British lady sitting behind me on the plane and while we were landing in Oslo she said, “Ooh, landing in fog, how British!” FOG EXISTS EVERYWHERE YOU MORON!!!

I got back to Bø and my housemates never realized that I had been gone for a week.

Jeg fant en butikk som selger katte ting så selvfølgelig måtte jeg kjøpe denne magneten!!! Denne katten som nipper varm sjokolade er veldig søt også. Jeg vil ikke ha et problem hvis jeg finner ham under juletreet på julemorgen! 

Det var rolig når vi dro tilbake til flyplassen, bortsett fra da vi ble savnet i det metro systemet. Også var tosken på det tog “informasjon senteret” helt uhjelpsom. “Hvordan finner jeg toget til Gatwick?” “Denne veien.” Ok tusen takk, det var så spesifikk og hjelpsom du padde! Det var ei britisk kvinne som satt bak meg på flyet og mens vi landet i Oslo sa hun, “Ååh, å lande i tåke er så britisk!” TÅKE FINNES OVERALT DU TOSK!!!

Jeg ankom tilbake i Bø og huskameratene mine realiserte aldri at jeg hadde vært borte for ei uke.

 

Kristiansand

On Friday I went with Karin and Andrea to Kristiansand, a city 2.5 hours away from Bø. Of course it seemed enormous to us because Bø is like a wild west ghost town but without a haunted piano that plays itself. We left at 6 am and I threw up on the train again, wasting a perfectly good cinnamon roll. I believe that I’m being targeted by the goons at NSB because of all the national secrets I’m about to divulge.

På fredag reiste jeg med Karin og Andrea til Kristiansand, en by omtrent 2.5 timer unna Bø. Selvfølgelig virket det enormt til oss fordi Bø er som en spøkelsesby men uten et hjemsøkt piano som spiller seg selv. Vi dro klokka seks om morgenen og jeg kastet opp på toget igjen. En perfekt kanel roll ble bortkastet. Jeg tror at jeg blir målrettet av goonene på NSB fordi av de nasjonale hemmelighetene som jeg skal røpe.

IMG_1283.jpg

img_1284

img_1285

img_1300

These pictures were taken in Kristiansand’s Posebyen, the only part of the city left after yet ANOTHER fire in the 1890s. I can’t say for sure what caused all these fires, but it was definitely evil spirits. This part of the city is super quiet and is backed up against Ravnedalen Naturpark, which we entered in the hope of finding some proper marshland. I didn’t see one single frog, which is all I ask but the Lord continues to taketh away. We were also cornered on the trail by a Pekingese, embarrassing for us but more so for the 5 boys cornered as well.

Disse bildene ble tatt på Kristiansands Posebyen, den eneste delen av byen å overleve enda en annen fyr på 1890-tallet. Jeg er ikke sikkert hva forårsaket fyrene men det var definitivt onde ånder. Denne delen av byen er veldig stille og er støttet opp mot Ravnedalen Naturpark som vi gikk på med håpet for å finne noen fine myrer. Jeg så ikke en eneste frosk. Det er alt som jeg spør om men Gud fortsetter å ta bort fra meg. Vi ble fanget på banen av en pekingese, det var flau for oss men mer for de fem guttene som ble også fanget.

img_1304

Here we are looking down at Kristiansand while looking good 😉

Her ser vi ned på Kristianstand mens ser vi fine ut 😉

img_1302

We went to a modern art display and I didn’t understand it. My knowledge of art is confined solely to religious iconography and Enlightenment-era animal portraiture so I spent quite a bit of time thinking about how every piece should have been a painting of Jesus petting a dog. The rise of animal portraiture coincided with the growth of the animal welfare movement which in turn can be related to the birth of the middle class in Europe. I’m cooking up some conspiracies on the gendering of dog breeds and how that relates to the oppression of women in history atm. Your mind will be blown by how I seamlessly connect Vladimir Lenin and Betty Crocker to St. Guinefort, famed French saint who is also a dog. There are no coincidences.

Vi så på en moderne kunst visning og jeg skjønte det ikke. Kunnskapen min av kunst er begrenset til religiøs ikonografi og dyr portretter fra opplysning-aldren, så tenkte jeg mye om hver maling burde vise Jesus klapper en hund. Økningen av dyr portretter sammenfalte med den dyrevelferd bevegelsen som var også relatert til fødselen av middelklassen i Europe. Jeg lager nå noen konspirasjoner om forholdet mellom kjønn oppfatninger av hunderaser og undertrykkelsen av kvinner gjennom historie. Sinnet deres kommer til å bli blåst bort av hvordan jeg skal sømløs binde Vladimir Lenin og Betty Crocker til St. Guinefort, en berømt fransk helgen som er også en hund. Det finst ikke tilfeldigheter. 

527773077

Bitch Nursing Her Puppies, Jean-Baptiste Oudry, 18th cent.

img_1293

Norwegians love Frozen so much that they’ve unanimously decided to change King Harald’s name to Elsa. This is true they all told me this.

You may have heard that European shop employees aren’t very friendly and don’t offer assistance. This isn’t true in Norway. When you walk in they say, “Hei hei! Trenger du hjelp?” and you reply, “Åh, jeg bare titter.” That means, “Oh, I’m just looking,” the most popular phrase in the English language.

Nordmenn elsker Frost så mye som de har alle valgt å endre Kong Haralds navn til Elsa. Det er helt sant, de fortalte meg det.

Kanskje har dere hørt at europeiske butikk ansatte er ikke vennlig og tilbyr ingen hjelp til kunder. Det er ikke sant i Norge. Når man går inne sier de alle, “Hei hei! Trenger du hjelp?” og man sier, “Åh, jeg bare titter.” Det betyr, “Oh, I’m just looking,” som er den meste populært setningen i engelsk.

 

Cursed images

Cursed images are images that unsettle the viewer and give a feeling of augmented reality. They were mostly likely captured during a moment of malevolent energy and are infused with hopelessness and dread. They display the banality of evil. Here are a few examples:

Forbannet bilder rokker publikumet og gir en følelse av ustabil virkelighet. Der var antakelig tok i et øyeblikk fylte med ondskapsfull energi og settes mot med håpløshet og skrekk. De viser den vanlige og umerkelige naturen av ond. Her er noen eksampeler:

tumblr_oe138lb1wj1vdbx3no1_540

Note the inexplicable hot dogs, the boy’s tortured expression, and the dog’s glowing eyes. One feels a deep sense of wrongness while looking at this picture. His torturers are faceless, anonymously evil.

Se de uforklarlige pølsene, guttens torturert ansiktsuttrykk, og hundens glødende øyer. Man føler seg en sterk følelse av fryktelig forvirring når man ser på dette bildet. Hans torturister er ansiktsløse og anonymt ond.

tumblr_odnhtusnuc1vdgpnbo1_540

Almost every picture from Russia is a cursed image, as well as most pictures from America. Both countries are places of augmented reality, where the bizarre is normal and life follows no rules. The denizens of both nations have accepted their lot in life but to outsiders Russia and the US are hopeless mysteries.

Nesten hver bilde fra Russland er et forbannet bilde som de fleste bildene fra Amerika. Begge land er steder av endret virkelighet, hvor de gale er vanlig og liv følger ingen regler. Borgerne av begge land godtar livet sitt men Russland og Amerika er håpløse mysterier til utlendinger.

Here are three cursed images from my personal collection:

Her er tre forbannet bilder fra personlige samlingen min

img_3138

Extremely cursed. Try not to look at it for too long. This image brings to mind fundamentalist polygamists and the false smiles of the women imprisoned in their compounds.

Ekstremt forbannet. Prøver å ikke se på det for lenge. Dette bildet minner seg om fundamentalistiske polygamister og de usanne smilene av kvinnene fanget i leiren.

img_0385

Images of animals are not usually cursed, because as we all know animals are naturally good. Images of dead animals are extra cursed, of course. This is a cursed image because of the unsettling composition. What does Sailor know? Why do his eyes burn like coals?

Bilder av dyr er uvanlig forbannet fordi dyr er naturlig gode som vi vet alle. Bilder av døde dyr er ekstra forbannet selvfølgelig. Dette bildet er forbannet fordi av den rare sammensetningen. Hva kjenner Sailor? Hvorfor brenner hans øyer som kull?

img_3633

Probably the most powerful cursed image I have. If you ruminate on it too long you too will be forced into a limbic netherworld where the only sound is the discordant shrieking of machine gods.

Det er antakelig det mektigste forbannet bildet som jeg har. Hvis du tenker på det for lenge skal du også bli tvunget i en underverd når den eneste lyden er de disharmoniske skrikene av maskin guder.

tumblr_inline_ocmn1gm5i11qkrukt_540

Need I say more?

Må jeg si mer?

tumblr_ocunwkkp2v1vah69to1_1280

This is not mine, but it is incredibly cursed. There are so many conflicting elements to this image, nothing fits together as it should. If you keep it on your computer for too long your keyboard will become human skin and you have to keep typing on it like that.

Dette er ikke mitt men det er forferdelig forbannet. Der er så mange elementer som bekjemper med hverandre og ingen setter seg som det bør. Hvis du holder det på PC-en din for lenge, tastaturet ditt blir menneskelig hud og du må fortsette til å skrive inn som det.

If you’re not sure if something is a cursed image or not, show it to me and I will use art analysis and my knowledge of dark powers to determine what kind of image it is. There are also blessed images but since my life has always been shadowed in fear I have no experience with those.

Hvis du er ikke sikkert om noe er et forbannet bilde, vis det til meg og jeg skal bruke kunst analyse og kunnskap av mørke krefter til å avgjøre hva slags bilde er det. Velsignet bilder eksisterer også men livet mitt har alltid vært skyggelagt med frykt så jeg har ingen erfaring med dem.

 

I got the cholera

An update on my glamorous life: I got sick with an ear infection on Friday so I spent the entire weekend in my room. I left twice, to go to the doctor and to eat pancakes with Jackson. I didn’t clean anything and my room smelled like potatoes because I stupidly decided to eat them in there.

The pain was so bad that I thought about perforating my own eardrum with scissors and I went way over the recommended dose of Aleve. You’re supposed to take like 3 a day and I think I averaged 8 a day. This led to stomach pain, which apparently is caused by light intestinal bleeding. Fortunately it’s rarely fatal so I should be fine 🙂

I don’t want to go back to the doctor because I didn’t pay them. I couldn’t get the pay machine to work so I left. That’s my go to solution for everything, I just walk out (showing my masculine side). Norwegian healthcare is state run but at the ground level similar to US healthcare, you have a copay and your insurance covers the rest. Even if you have no insurance the out of pocket cost is pretty cheap.

The doctor was mad because he had to wait for me to show up to the appointment, well excuse me but I had to walk 2 miles to get there. Almost as bad as the PLU Health Center. “Hey I can’t breathe through my nose and my ears feel like they’re being stabbed.” “Well, have you tried some of our free condoms?”

There was a big party at Kroa (the student run bar/venue) on Saturday and I didn’t go because I was sick and didn’t want to get sad drunk and cry about Arwen. I’m a magnet for drunk guys who want to tell me about their personal tragedies so I didn’t want to inflict that on anyone else. I guess I’m just a wonderfully comforting presence. Note: you can pour out your heart to me if you don’t later try to turn that forced emotional intimacy into physical intimacy!

It makes me really sad to think that I won’t get to put Arwen in her Christmas sweater and hat this year. I was going to ask mom and dad to dress her up as a pumpkin for Halloween. She was so cute and everyone always commented on how beautiful she was. She could have been a tv commercial cat. Insert your own joke here to cover up my emotional vulnerability, I’m too apathetic to think of one myself.

I still haven’t got enough followers to join the communist party, so I guess y’all don’t care about the proletariat! Oink oink you capitalist swine.

tumblr_npgrrjmjwn1sfjwhdo1_400


En oppdatering på fortryllende livet mitt: jeg ble syk med en øre infeksjon på fredag så jeg tilbrakte helga mi inne rommet mitt. Jeg forlot det bare to ganger, å gå på legesenteret og spise pannekaker med Jackson. Jeg ryddet opp ingenting og rommet luktet som poteter fordi jeg spiste noen der som en idiot.

Smerten var så dårlig at jeg tenkte å stikke en hjul i trommehinnen min med saks og tok for mye Aleve. Man kan bare ta 3 per dag og jeg tok omtrent 8 per dag. Det forårsaket en vondt i magen som er kanskje fordi av intestinal blødning. Heldigvis er det sjelden dødelig så jeg kommer til å være greit 🙂

Jeg vil ikke gå tilbake til legesenteret fordi jeg betalte dem ikke. Kassa fungerte ikke så jeg bare forlot. Det er favoritt løsningen min, går jeg bare ute (det viser maskulin siden min). Norsk helsetjenester er eide av staten men er lignende til US helsetjenester, man betaler en egenandel og forskning betaler resten. Hvis man har ingen forskning egenandelen er fremdeles ganske billig.

Legen ble sint fordi jeg var litt sent til timen, unnskyld men jeg måtte gått to miler til legesenteret. Det er nesten dårlig som PLU Health Center. “Hei, jeg kan ikke puste gjennom nesen min og ørene min føler seg som de stikkes.” “Har du prøvd gratise kondomene våre?”

Det var en stor fest på Kroa (puben drives som studentene) på lørdag og jeg gikk ikke fordi jeg var syk og ønsket ikke til å bli fyll og gråte om Arwen. Jeg er en magnet til fylle menn som vil fortelle meg om personlige tragediene sine, så jeg ville ikke påført det på noe andre. Det virker som jeg er bare en særlig behagelig menneske. Notat: dere kan helle ute hjertet ditt til meg om dere prøver ikke å endre den tvunget emosjonelle intimiteten til fysisk intimitet senere!

Det lages meg trist å tenke at jeg skal ikke ta Arwens julegenser og lue på henne dette året.  Jeg planlegget å spørre foreldrene mine å kle henne seg som en gresskar på Halloween. Hun var så søt og alle sa at hun var vakker. Hun kunne vært en tv reklame katt. Sett inn din egen vitse her å gjemme emosjonelt sikkerhetsproblemet mitt, er jeg for apatisk å gjøre det meg selv.

Fremdeles har jeg ikke nok følgere å delta i det kommunistiske partiet, så det virker som dere bryr seg ikke om proletariatet! Nøff nøff dere kapitalistiske griser.

Arwen

A few days ago, Arwen died in her sleep. She had been sick for a long time, but we thought she would get better. She was only 10 and I believed that she would live to 20 and that I would have her with me in my adult life. My heart is broken.

It’s no secret that Arwen was hard to love. She was aggressive, irritable, and a biter. She was the “bad sister” out of our two cats. I loved her so much more for this, because I saw myself in her. I’m the bad one, the difficult one, the one who always messes up. I was sick too for a long time when I was younger, and it made me a prickly ball of anger, just like Arwen. I loved her with my whole heart, because I knew no one else would put in the effort to love her in such a way. She had a heart of gold though and she returned my love a million times over. A lot of backwards philistines think that cats can’t feel love but there was no mistaking what Arwen felt.

She was happiest when being held and always wanted to be as close as possible to people. She used to fall asleep on my chest with her nose in my face. I could walk around with her draped around my neck like a scarf. She had to be in everyone’s business, always trying to get close to the family and see what we were doing. Arwen hated closed doors, separation from people was torture for her. She meowed constantly, always offering her opinion.

A lot of people don’t understand the sadness when pets die, because to them animals are interchangeable. But every animal is an individual, a person. There is so much more to animals than we know, more than we could ever measure with our stupid little science experiments. I had Arwen for a decade and knew her every quirk, and she knew mine. That’s why I’m so sad, because Arwen is gone and she can never be replaced. Animal love is so perfect because there is no anger, no resentment, no lingering memories of past transgressions. Nothing mars it. It is only love. I still think about my dog every day a year after his death because I loved him so strongly. God, I will never stop missing Sailor and Arwen.

I don’t really feel like translating today, so it’s just in english. I know this post isn’t funny or probably all that interesting, but sometimes I’m not funny or interesting, just sad.

julie-and-cats

img_0230

img_3792

p1010793

img_2056

12278048_10207260063771914_2035172436_n

img_0367